DEMİRCİ ZİRAAT ODASI
BAŞKANLIĞI

HAKKIMIZDA

Demirci Ziraat Odası 10 Temmuz 2001 yılında kurulmuştur. İlçemizde eksikliği hissedilen odamız bunu daha kuruluşunun üzerinden 6 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özverili çalışmalarıyla sağduyulu ve yapıcı adımlar atarak kendini ispat etmiştir. Kısa bir sürede 7500 üyeye ulaşarak da bunu kanıtlamıştır. Bugün itibariyle odamız üye sayısı 14 000’li rakamlara ulaşmış olup ilçemizin en büyük sivil kuruluş örgütü ve kamu kurumu niteliğini taşımaktadır.

Odamız çiftçilerimizin yöresel sorun giderme ve bilgilendirilmesi kapsamında çalışmalar başlatıp kuruluş amacına uygun olarak faaliyetler düzenlemeye devam etmektedir. Çiftçilerimizin odamıza direkt olarak ödediği cüzi ücretleri hizmet olarak dolaylı yönden üreticilerimize döndürmek ve rehber olmak her zaman tek amacımız olmuştur.

TARİHÇESİ

Ziraat Odaları ilk kez 1881 yılında çıkarılan bir tüzükle kurulmuştur. 1881-1897 döneminde Ziraat Odalarının sayısı 99’a yükselmiştir. Genellikle bir danışma kurulu niteliğinde olan Ziraat Odalarından beklenilen hizmetler yeterli görülmemiştir. 1912 yılında çıkarılan bir tüzükle Ziraat Odalarının ilçe düzeyinde kurulması sağlanmıştır. Ziraat Odalarına yeterince mali kaynak temin edilemediğinden, Odalar kendilerinden beklenen görevleri yapamamışlardır. Cumhuriyet döneminde 1937 yılında yürürlüğe giren, 3203 Sayılı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilatı Kanunu’nun 6 ve 7’inci maddelerine göre, Ziraat Odalarının yeniden canlandırılmasına çalışılmış ve bu amaçla 1940 yılında birçok Ziraat Odasının seçimleri yapılarak kurulmasına çalışılmıştır. Ancak, başarılı bir sonuç elde edilememiştir. Ziraat Odalarının, çiftçileri bünyesinde toplayan aktif bir kuruluş olmaları için özel bir kanuna ihtiyaç olduğu anlaşıldığından, böyle bir kanunun çıkarılması yönünde çalışmalar yapılmıştır.

6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu 1957 yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak, kanuna ilişkin tüzüğün zamanında çıkarılmaması nedeni ile Ziraat Odalarının faaliyete geçmeleri 1963 yılından itibaren başlamıştır. Aradan geçen süre içerisinde, 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat odaları Birliği Kanunu2nun bazı maddeleri, 1971 yılında 1330 Sayılı Kanun’la, 1984 yılında ise 2979 Sayılı Kanunla değişikliklere uğramıştır. Çiftçilik ile uğraşanların yasal kuruluşu olan Ziraat Odaları da, diğer meslek kuruluşları gibi hukuki dayanağını Anayasa’dan alan kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluşlardır. Nitekim, Anayasanın 135’inci maddesinden anlaşılabileceği gibi “kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar” ancak kanunla kurulabilmektedir. 6964 Sayılı Kanun’un 1979 Sayılı Kanun’la değişik 2’inci maddesine göre, her ilin merkez ilçesi ile bağlı ilçeler Ziraat Odasının faaliyet alanı sayılmaktadır.

ORGANİZASYON

6964 sayılı kanuna göre, her ilin merkez ilçe ve bağlı ilçelerinde Ziraat Odasının kurulması gerekmektedir. Ülkemizde halen 600 Ziraat Odasında 4 milyona yakın çiftçi kayıtlıdır. Ziraat Odalarının her köyde bir delegesi vardır. Ülke genelinde köy delegelerinin sayısı 35.000'den fazladır. Birliğimize ait tüm odalarda toplam, 15.000 yönetici ve 2500'den fazla personel bulunmaktadır. Birlik merkezinde ise yaklaşık 70 personel bulunmaktadır.Merkezdeki idari yapılaşma Başta 10 kişiden oluşan yönetim kurulu olmak üzere bir genel sekreter, teknik ve idari olmak üzere iki genel sekreter yardımcısı ile bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır.Teknik Genel sekreter yardımcılığına bağlı birimler.Teknik Hizmetler Kurulu, Ticari ve Mali İşler Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bulunmakta, Diğer taraftan idari genel sekreterliğe bağlı birimler; Teftiş kurulu Başkanlığı, muhasebe müdürlüğü,odalar ve organizasyon müdürlüğü, özel kalem müdürlüğü,personel ve idari işler müdürlüğü,hukuk müşavirliği bulunmaktadır. Ayrıca doğrudan başkana bağlı başkanlık danışmanları bulunmaktadır.

Odanın bulunduğu ilçe ve merkez ilçede her yıl eylül ayında köy muhtarlarınca köydeki üreticiler hakkında ziraat odasına beyannameler teslim edilmekte, dört yılda bir aralık ayında köy delege seçimleri yapılmakta, seçilen delegeler ile iki yılda bir şubat ayında ziraat odası seçimleri yapılmakta ve mart ayında da ildeki ziraat odaları aralarında genel kurul delege seçimi yapmakta ve yine iki yılda bir mayıs ayında da birlik genel kurulu seçilmektedir.

Ayrıca il bazında ülke genelinde 80 adet il koordinasyon kurulları bulunmakta, kurul ildeki ziraat odaları arasındaki koordinasyon çalışmaları yürütmektedir. Diğer taraftan illerin bulundukları tarımsal bölgeler dikkate alınarak oluşmuş bulunan 9 adet bölge başkanlığı vardır.

GÖREVLERİ

Ziraat odalarının tanımı 6964 Sayılı Kanun’un 2979 Sayılı Kanun’la değişik 1’inci maddesinde de belirtildiği üzere “Ziraat Odaları, meslek hizmetleri görmek, tarım sektörünün her alanının genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine ve devletin tarımsal plan ve programlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak, tarımda iş, mesleki disiplin ve ahlaki ile birliğini korumak, çiftçilerin birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü, güveni sağlamak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır” şeklindedir. Ziraat Odalarının görevleri 6964 Sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ziraat Odalarının bu maddede belirtilen görevleri, çiftçi kütükleri tutmak, kayıtlı üyelerine girdi temin etmek ve dağıtmak, biçerdöver kayıt ve tescil işlemleri yapmak veya bu tür toplantılara katılmak ve sosyal amaçlı çalışmalara destek olmaktır.

TZOB 6964 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesinde belirtilen görevleri ile ilgili olarak tarım politikasının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve uygulanan tarım politikasının sonuçlarını değerlendirmek için raporlar hazırlamaktır. Bunlar, çiftçilerin uygulanan politikalar hakkındaki düşüncelerinden yararlanarak hazırlanmaktadır. Böylece tarım sektörünün ülke ekonomisine yaptığı katkının arttırılmasına ve çiftçilerin ekonomik ve sosyal yönlerden gelişmesine çalışılmaktadır. Ayrıca tarım sektörü ile ilgili toplantılara iştirak edilmekte veya bu tür toplantıların düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Tarım ile ilgili yeni kanun teklifleri TZOB’ nin bir diğer işlevi de, hükümet yetkilileri ile görüşmeler yaparak, çiftçilerin sorunlarını ve bunların çözümüne ilişkin önerileri iletmesidir. Diğer taraftan zaman zaman yapılan bölgesel toplantılarla çiftçilerin uygulanan tarım politikaları ile ilgili görüşleri belirlenmektedir.